Wyszukaj części


Regulamin

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej platformy pośrednictwa pod domeną: www.wyszukajczesci.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

ADMINISTRATOREM platformy pośrednictwa jest firma: FHU Przemysław Hozner z siedzibą przy ul. Limanowskiego 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, e-mail: biuro@wyszukajczesci.pl, NIP: 8871792847, REGON: 021380130

A. Definicje

 1. PLATFORMA POŚREDNICTWA - funkcjonalność, która z wykorzystaniem mechanizmów porozumiewania się na odległość wbudowanych w stronę internetową www.wyszukajczesci.pl - umożliwia nawiązanie kontaktu w celu zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy KLIENTAMI PLATFORMY POSREDNICTWA: SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM - zwana dalej PLATFORMĄ.
 2. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z usług PLATFORMY.
 3. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja KONSUMENTA - Kodeks Cywilny Art.22.
 4. PRODUKT - towar, usługa, prawo, które mogą być przedmiotem TRANSAKCJI.
 5. REGULAMIN - niniejszy Regulamin.
 6. SPRZEDAJACY - przedsiębiorca oferujący PRODUKT do sprzedaży z wykorzystaniem PLATFORMY na zasadach opisanych w REGULAMINIE,
 7. KUPUJĄCY - KLIENT zmierzający do dokonania zakupu produktu z wykorzystaniem PLATFORMY HANLOWEJ na zasadach opisanych w REGULAMINIE,
 8. TRANSAKCJA - umowa kupna-sprzedaży zawierana w drodze bezpośrednich negocjacji pomiędzy SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM bez udziału ADMINISTRATORA PLATFORMY HANLOWEJ,
 9. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez ADMINISTRATORA, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych z funkcjonowaniem PLATFORMY HANLOWEJ.

B. Postanowienia ogólne

 1. Zakres USŁUG świadczonych przez ADMINISTRATORA PLATFORMY HANLOWEJ - udostępnienie strony internetowej o charakterze PLATFORMY HANLOWEJ - umożliwiającej nawiązanie kontaktu i zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy SPRZEDAJĄCYM i KUPUJĄCYM.
 2. SPRZEDAJĄCYM poprzez niniejszą PLATFORMĘ HANLOWĄ może być wyłącznie przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce.
 3. SPRZEDAWCA wystawiający PRODUKT jest zobowiązany do stosowania się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 4. SPRZEDAWCA jest zobowiązany do podania informacji czy jest płatnikiem VAT i określenia rodzaju dokumentu jaki wystawia jako dowód sprzedaży.
 5. Za informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach pełną odpowiedzialność ponosi SPRZEDAWCA.

C. Przebieg TRANSAKCJI

 1. PLATFORMA HANLOWA umożliwia KUPUJACEMU złożenie zapytania o części zamienne z określeniem ich charakterystyki.
 2. ADMINISTRATOR - rozsyła zapytanie do SPRZEDAWCÓW zawierające opis poszukiwanego produktu. W odpowiedzi SPRZEDAWCA posiadający produkt może przesłać ofertę. Wszystkie oferty są przesyłane do KUPUJACEGO. Kupujący wybiera ofertę. SPRZEDAWCA, który przesłał wybraną ofertę otrzymuje adres e-mail potencjalnego kupującego.
 3. SPRZEDAWCA ustalony jak w pkt.2 składa ofertę sprzedaży części bezpośrednio na adres e-mail zainteresowanego potencjalnego Kupującego. Oferta jest równocześnie wyświetlana na portalu.
 4. ADMINISTRATOR, jako operator www.wyszukajczesci.pl, jedynie umożliwia Kupującemu złożenie zapytania, które przekazuje do potencjalnych Sprzedawców. ADMINISTRATOR nie jest stroną umów zawieranych w celu dokonania transakcji ani też nie uczestniczy w dalszych kontaktach.
 5. Zarówno SPRZEDAJĄCY przed wystawieniem oferty jak i KUPUJĄCY przed dokonaniem zakupu muszą się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdzają jawnie przy rejestracji w systemie. Formularz rejestracji i zatwierdzenie transakcji nie zostaną zaakceptowane bez takiego oświadczenia.
 6. KLIENCI będący STRONAMI umowy kupna-sprzedaży mają prawo przed zawarciem umowy uzgodnić odmienne warunki umowy, w tym również zmieniające zapisy poniższego regulaminu - jednak w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
 7. KLIENT korzystający z funkcjonalności PLATFORMY HANDLOWEJ:
  • zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji jest zobowiązany do niezwłocznego ich uaktualnienia poprzez kwestionariusz aktualizacyjny.
  • KLIENT po zarejestrowaniu się w ciągu 14 dni może od potwierdzenia rejestracji może odstąpić od umowy i zażądać usunięcia swoich danych bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie.
  • ZABRONIONE jest umieszczanie zapytań o oferty PRODUKTÓW, których sprzedaż związana byłaby z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  • Opis PRODUKTU powinien być rzetelny i kompletny.
  • ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez KLIENTÓW umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez KLIENTÓW oraz osoby trzecie, jeżeli nie wynikają one z niniejszego REGULAMINU - w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność PRODUKTÓW sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez KLIENTÓW, zdolność SPRZEDAJĄCEGO do ich sprzedaży oraz wypłacalność składających oferty kupna lub niezawarcie lub niezrealizowanie przez KLIENTÓW umowy.
  • ADMINISTRATOR może odrzucić zapytanie o ofertę w przypadku, gdy treści związane z ofertą naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji KLIENT ponosi odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta.

D. OPŁATY i PROWIZJE z tytułu korzystania z PLATFORMY HANLOWEJ

 1. Założenie i korzystanie z konta Kupującego jest bezpłatne
 2. SPRZEDAWCA ponosi koszty związane z korzystaniem z usług PLATFORMY. Szczegółowe zasady odpłatności z tytułu korzystania z PLATFORMY HANLOWEJ opisane są w zakładce "Cennik korzystania z PLATFORMY HANLOWEJ" na stronie głównej.

E. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość jeżeli KUPUJĄCY jest KONSUMENTEM

 1. Jeżeli Kupujący i Sprzedający nie ustalą w drodze wzajemnych negocjacji odmiennych warunków umowy - w zakresie dopuszczalnym przepisami - będą miały zastosowanie poniższe postanowienia.
 2. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 4. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 5. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.
 8. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

F. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT

 1. Jeżeli Kupujący i Sprzedający nie ustalą w drodze wzajemnych negocjacji odmiennych warunków umowy - w zakresie dopuszczalnym przepisami - będą miały zastosowanie poniższe postanowienia.
 2. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 3. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli KUPUJĄCYM jest przedsiębiorca, SPRZEDAWCA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 13. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 14. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 15. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

G. Reklamacje i odstąpienie od umowy z przedsiębiorcami będącymi na PLATRFORMIE SPRZEDAWCAMI

 1. Odpowiedzialność ADMINISTRATORA PLATFORMY wobec SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu zawartej umowy. ADMINISTRATOR PLATFORMY ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez SPRZEDAWCĘ.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy ADMINISTRATOREM PLATFORMY a SPRZEDAWCĄ - w razie nie rozwiązania sporu na drodze polubownej - zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ADMINISTRATORA PLATFORMY.

H. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 1. ADMINISTRATOR - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez PLATFORMĘ HANLOWĄ usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA;
  • udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej prezentację oferty SPRZEDAWCY;
  • przetwarzanie zamówienia składanego przez KUPUJĄCEGO;
  • za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter".
 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia umowy uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 4. umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu umieszczenia oferty sprzedaży na PLATFORMIE HANLOWEJ zawierana jest na czas oznaczony - na okres od umieszczenia oferty do jej wygaśnięcia;
 5. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
 6. KLIENT będący KONSUMENTEM może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając ADMINISTRATOROWI oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
  • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji ADMINISTRATORA
 7. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATORA. ADMINISTRATOR niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. ADMINISTRATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ADMINISTRATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KLIENT będący KONSUMENTEM obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • ADMINISTRATOR i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 8. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 9. Do współpracy z systemem informatycznym po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową PLATFORMA HANLOWAU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji PLATFORMA HANLOWAU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie PLATFORMY HANLOWEJ.

I. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem z PLATFORMY jest ADMINISTRATOR PLATFORMY.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
 4. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 5. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 6. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych:
  • w przypadku załażenia>konta SPRZEDAWCY:
   • nazwisko i imię lub nazwa firmy,
   • adres,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu kontaktowego,
   • w przypadku firmy dodatkowo NIP.
  • w przypadku zakładania konta przez KUPUJĄCEGO:
   • adres e-mail
 7. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6.
 8. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 9. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.

J. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowiązuje do 24.05.2018;
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiązuje od dnia 25.05.2018
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827);
 4. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW wyświetlane na PLATFORMIE są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 6. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 7. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 8. Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
 12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc"

Załacznik nr 3

Załącznik nr 3 stanowi "Wzór zgłoszenia reklamacji.doc"